Μενού Κλείσιμο

Το Εργαστήριο Διδακτικής & Σχολικής Παιδαγωγικής εστιάζει:

  • στην έρευνα σε θέματα οργάνωσης, διεξαγωγής και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
  • στη μελέτη των επιδράσεων και της αποτελεσματικότητας καινοτόμων διδακτικών τεχνικών και
  • στην ανάλυση της αλληλεπίδρασης των μετεχόντων στη σχολική καθημερινότητα

Το Προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 7 ερευνητές

Διαθέτει:
(α) εξοπλισμένη αίθουσα για διενέργεια μικρο-διδασκαλιών χωρητικότητας ~15 ατόμων
(β) εξοπλισμό καταγραφής μη συμμετοχικών παρατηρήσεων μικρο-διδασκαλιών
(γ) αμφιθέατρο μη συμμετοχικής παρατήρησης μικρο-διδασκαλιών σε πραγματικό χρόνο
(δ) εξοπλισμό STEM (Arduino, Raspberry Pi, Lego Mindstorms, WeDo 2.0, κ.ά) και
(ε) υποδομή αξιοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην Εκπαιδευτική Έρευνα.

Το ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο του Εργαστηρίου αναπτύσσεται σε συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και φορείς αλλά και φοιτητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Αναστάσιος Εμβαλωτής .

Ανακοινώσεις

Living Labs for Science Education in Schools

The living lab is a fresh approach that lets students use outdoor spaces for research and demonstration projects, independently driven projects and new contexts for…

BioTech Project

Στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης που γίνεται για την αρμονικότερη σύνδεση της επιστημονικής με τη σχολική γνώση και τη διάχυσή της στην κοινωνία, προτάθηκε η…